РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Ічнянської міської ради.

 1. 1.  Ічнянська міська рада (далі – міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста та сіл Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
 2. 2.  Ічнянська міська рада складається з депутатів, які обрані населенням міста Ічня та сіл, селищ  Ічнянського району, а саме: Августівка, Дружба, безводівка, Андріївка, Томашівка, Селихів, Бакаївка, Комарівка, Більмачівка, Буди, Грабів, Лучківка, Пелюхівка, Червоне, Бурімка, Шиловичі, Безбородьків, Гмирянка, Городня, Гужівка, Дорогинка, Заудайка, Коршаки, Івангород, Іржавець, Крупичполе, Новий Поділ, Сваричівка, Монастирище, Веприк, Ольшана, Нова Ольшана, Тарасівка, Припутні, Барбурське, Вишнівка, Куликівка, Сезьки, Гейці, Дзюбівка, Тишківка, Коломійцеве, Ступаківка, Зінченкове, Хаєнки, Воронівка, Киколи, Щурівка, Іценків, Однольків у багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками  від організацій політичних партій  відповідно до виборчого законодавства, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.
 3. 3.  Ічнянська міська рада є юридичною особою, яка має печатку із зображенням Державного Герба України і своєю назвою, рахунки в управлінні Державного казначейства в Ічнянському районі, самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, необхідним для здійснення своєї діяльності, та несе відповідальність за свою діяльність.
 4. 4.   Порядок діяльності міської ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.
 5. 5.  Регламент Ічнянської міської ради VIІ скликання (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови, скликання чергової та позачергової сесій міської ради, призначення пленарних засідань міської ради, підготовки і розгляду на пленарних засіданнях, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії міської ради.
 6. 6.   Регламент міської ради затверджується не пізніше як на другій сесії міської ради, рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
 7. 7.   До прийняття Регламенту міської ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
 8. 8.   У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
 9. 9.  У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.
 10. 10. Загальний склад ради становить 26 депутатів, яких обрано виборцями Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Третина від загального складу ради становить – 9 депутатів, дві третини – 18 депутатів, більшість від загального складу ради – 14 депутатів.
 11. 11.  Робота міської ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує аппарат виконавчого комітету міської ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 2.  Основні принципи діяльності міської ради.

2.1. Міська рада здійснює свою діяльність на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- підзвітності та відповідальності органів міської ради та її посадових осіб перед територіальною громадою.

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи міської ради.

3.1. Пленарні засідання міської ради є відкритими.

3.2. Сесії міської ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається міською радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи міської ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань міської ради, публікації її рішень в газеті «Трудова слава» та на офіційному веб – сайті Ічнянської міської ради в мережі Інтернет та у інший визначений міською радою спосіб.

3.3. Представники засобів масової інформації та журналісти, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні сесії, допускаються за умови пред’явлення службового (журналістського) посвідчення. Інші особи, які бажають бути присутніми на пленарному засіданні сесії, повинні подати відповідну заяву до секретаря Ічнянської міської ради.

3.4. У разі порушення представниками засобів масової інформації (журналістами) законодавства про інформацію або цього Регламенту – рада може позбавити їх права подальшої участі в пленарному засіданні сесії.

Стаття 4. Планування роботи міської ради

4.1. Діяльність міської ради здійснюється відповідно до річного плану роботи міської ради, затвердженого на пленарному засіданні. План роботи новообраної  міської ради затверджується не пізніше як на третьому засіданні ради. Плани роботи міської ради на наступний рік затверджуються в кінці кожного року.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності міської ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень міської ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи міської ради розробляється під керівництвом голови ради на підставі пропозицій постійних комісій, заступників голови ради, депутата (депутатів), депутатських груп, фракцій, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, старост, органів територіальної самоорганізації громадян.

4.4. Пропозиції до плану роботи міської ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року секретареві ради, який після узагальнення організовує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях міської ради. Проект рішення на розгляд міської ради подає міський голова.

    4.5. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи міської ради розглядаються міською радою на пленарних засіданнях на вимогу постійних комісій та депутатів міської ради.

4.6. Організація виконання плану роботи міської ради покладається на постійні комісії міської ради та секретаря міської ради. По закінченні року на черговій сесії секретар міської ради доповідає міській раді про виконання плану роботи міської ради.

4.7. У разі, якщо термін виконання якого-небудь пункту плану роботи міської ради треба перенести або питання втратило свою актуальність, то доповідач з цього питання (розробник проекту рішення по даному питанню) надає секретареві міської ради відповідну пояснювальну записку.

4.8. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій міської ради покладається на секретаря міської ради.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію.

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до міської ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.  У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. У міській раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Конфлікт інтересів.

   6.1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради вони не мають права брати участь у прийнятті цього рішення міською радою.

   6.2. Заява про конфлікт інтересів міського голови, секретаря міської ради чи депутата міської ради заноситься в протокол пленарного засідання ради.

   6.3. Здійснення контролю за дотриманням вимог 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію міської ради з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення.

   6.4. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, старост, депутатів міської ради визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів. (ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції»).

Стаття 7. Присутність на пленарних засіданнях міської ради.

7.1. На пленарних засіданнях міської ради за рішенням міської ради або за запрошенням міського голови можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, старости, керівники, спеціалісти підприємств, установ, організацій комунальної власності територіальної громади міста, представники політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення міста, особи, присутність яких визначена міською радою як обов’язкова, члени територіальної громади, а також інші особи, які виявили бажання бути присутніми за засіданнях. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

7.2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів міської ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні міської ради. Цим особам за рішенням міської ради може бути надане право виступати на пленарному засіданні міської ради.

7.3. Порядок розміщення депутатів ради та присутніх у залі засідань визначається Радою. Місця для депутатів міської ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні міської ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

7.4. За загальним правилом пленарні засідання міської ради проводяться у залі засідань міської ради за адресою: м. Ічня, вул. Трудова, 2а. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог пунктів 7.1. – 7.3. цієї статті.

7.5. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання міської ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання міської ради у іншому місці приймається розпорядженням міського голови.

    7.6. Кількість запрошених осіб для участі в пленарному засіданні обмежується тільки кількістю місць у залі пленарного засідання.

    7.7. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до зали засідань сторонні предмети, які можуть зашкодити життю та здоров’ю депутатів та присутніх осіб на засіданні ради або привести до порушення порядку під час проведення сесії міської ради.

7.8. Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за пропозицією головуючого на засіданні або депутата, та за рішенням більшості від присутніх на пленарному засіданні міської ради депутатів можуть бути позбавлені права знаходитися у приміщенні, де проходить засідання.

Стаття 8. Закриті пленарні засідання міської ради.

8.1. У разі необхідності, за рішенням міської ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів міської ради від загального складу міської ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

    8.2. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною.

Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

8.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

8.4. Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється секретарем міської ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

8.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням міської ради.

Стаття 9. Контрольна діяльність міської ради та її постійних комісій.

9.1. Міська рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих міською радою районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

9.2. Постійні комісії міської ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень міської ради.

9.3. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали.

9.4. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями посадовими особами, яким вони адресовані.

9.5. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій міської ради органами, підприємствами, установами, організаціями посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 10. Контроль за виконанням рішень міської ради.

10.1. Міська рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

10.2. Контроль за виконанням рішень міської ради організовує міський голова.

10.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію міської ради.

10.4. Рішення міської ради одразу після їх прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії міської ради, передаються до відповідних (профільних) постійних комісій міської ради.

10.5. Постійна комісія міської ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отримах рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень міському голові або секретарю міської ради.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Підготовка пленарних засідань.

Стаття 11. Порядок скликання першої сесії міської ради.

11.1. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях міської ради першої сесії новообраний міський голова.

11.2. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 12. Порядок денний першої сесії міської ради.

12.1. До порядку денного першої сесії міської ради можуть бути включені такі питання:

12.1.1. про інформацію голови Ічнянської міської виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ічнянської міської ради та міського голови і визнання  їх повноважень;

12.1.2.  про обрання секретаря міської ради;

12.1.3.  про затвердження заступників міського голови;

    12.1.4. про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Ічнянської міської ради;

       12.1.5. про утворення виконавчого комітету, визначення його чисельності та затвердження персонального складу Ічнянської міської ради;

    12.1.6. про постійні комісії Ічнянської міської ради та їх кількісний і персональний склад.

    12.1.7.  про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету.

12.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань міської ради.

Стаття 13. Форми роботи міської ради.

13.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.     

13.2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, засідання депутатських груп та фракцій.

13.3. Постійна комісія або робоча група міської ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання міської ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням міської ради, якщо пленарне засідання міської ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

Стаття 14. Розпорядок роботи пленарних засідань міської ради.

14.1. Пленарні засідання міської ради проводяться у робочі дні в узгоджений день та час в залі засідань Ічнянської міської ради за адресою: м. Ічня, вул. Трудова, 2а, якщо інше не вказане в розпорядженні міського голови про скликання сесії.

14.2. У необхідних випадках для вирішення питань, що потрбують негайного розгляду за рішенням міської ради можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням дати продовження роботи сесії .

14.3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні міської ради зобов’язний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні міської ради. Правом на оголошення позачергової переви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

14.4. Кожне пленарне засідання міської ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань міської ради розміщується Державний Прапор України та прапор міста.

Стаття 15. Порядок скликання сесії міської ради.

15.1. Сесії міської ради, окрім першої скликаються міським головою.

15.2. Сесія міської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

15.3. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради сесія скликається секретарем міської ради.

15.4. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

    2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 7 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

15.5. Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.

    15.6. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

15.7. У разі якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у пункті 15.5. Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу міської ради, або постійною комісією міської ради.

15.8. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

15.9. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбаченому пунктом 15.3. Регламенту, – секретар міської ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.7. Регламенту, – за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один із депутатів міської ради.

15.10. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

15.11. Пропозиції щодо питань на розгляд міської ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом міської ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян міста. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

15.12. Протоколи сесій міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.7. Регламенту – депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

15.13. Інформація про скликання сесії міської ради оприлюднюється на офіційному веб – сайті Ічнянської міської ради за адресою:  http://ichnya.cg.gov.ua .

15.14. Секретар міської ради забезпечує отримання кожним депутатом міської ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії міської ради, не пізніше як за 3 дні до дня відкриття пленарного засідання сесії міської ради, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

15.15. За згодою депутата міської ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою. 

Стаття 16. Порядок скликання позачергової сесії міської ради

     16.1. Позачергова сесія скликається міським головою чи іншим суб’єктом, визначеним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», за необхідністю, в порядку, визначеному статтею 15 цього Регламенту.

     16.2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення воєнного чи надзвичайного стану, міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 17. Формування порядку денного сесії міської ради.

    17.1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії міської ради вносяться міським головою, депутатами, постійними комісіями.

17.2. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень міської ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

17.3. Проекти рішень міської ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному веб – сайті Ічнянської міської ради за адресою:  http://ichnya.cg.gov.ua .

17.4. Проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проекти рішень міської ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

17.5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії міської ради або до затвердженого порядку денного сесії міської ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства міської ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою. Документи, що подаються до міської ради пізніш як за 10 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій міської ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених пунктом 17.19 цієї статті.

17.6. Проекти рішень міської ради готуються посадовими особами міської ради за наявності листа, службової чи доповідної записки на ім’я міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та після отримання доручення (резолюції) готувати такий проект або за наявності позитивної резолюції, отриманої одразу на звернення, заяву, лист заявника. Посилання на підставу у констатуючій частині проекту є обов’язковим.

17.7. Проект рішення про внесення змін та доповнень до прийнятого рішення міської ради готує посадова особа міської ради, яка підготувала проект рішення, до якого вносяться зміни чи доповнення або має відповідні повноваження.

 17.8. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко й виключати можливість неоднозначного тлумачення. Проект рішення міської ради нормативно – правового характеру повинен містити положення про оприлюднення та набрання ним чинності.

   17.9. Текст проекту рішення має містити:

   17.9.1. заголовок, у якому зазначаються найменування міської ради, порядковий номер скликання, назва питання, з якого приймається рішення;

   17.9.2. преамбулу, у якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу);

    17.9.3. власне рішення, виклад якого починається після слів: «міська рада вирішила:»;

    17.9.4. додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення).

    17.10. При розробці проекту рішення розробник повинен провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч з виданими раніше актами з даного питання, а також відповідних положень чинного законодавства. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення або його частини таким, що втратило чинність.

    17.11. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та/або вимогам Регламенту він повертається розробнику проекту для доопрацювання.

    17.12. Проекти рішень міської ради міський голова або секретар міської ради (у випадку, коли сесія міської ради скликається депутатами у порядку, визначеному пунктом 15.7. статті 15 Регламенту, – уповноважена особа з  числа депутатів, які ініціювали скликання міської ради) передають до юридичного сектору міської ради для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, юридичний сектор міської ради візує його, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надає висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній постійній комісії для подальшої роботи.

У разі наявності вмотивованих зауважень від постійних комісій, за дорученням голови міської ради юридичний сектор міської ради повторно розглядає проект рішення з урахуванням зауважень.

17.13. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії міської ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції міської ради.

Профільна комісія, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються міським головою або міською радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії міської ради.

17.14. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії міської ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти про виконання соціально – економічного та культурного розвитку, міського бюджету, рішень міської ради із зазначених питань.

17.15. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд міської ради.

17.16. Перелік питань, які плануються винести на розгляд пленарного засідання міської ради, розглядається міським головою.

17.17. На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради з питань порядку денного сесії міської ради доповідають розробники проектів рішень міської ради, зокрема:

17.17.1. проектів, розроблених посадовими особами міської ради – посадові особи міської ради;

17.17.2. проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

17.17.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

17.18. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, коміся має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії міської ради.

17.19. У виняткових випадках, після видання розпорядження міського голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

- про затвердження або внесення змін до міського бюджету;

- кадрові питання;

- питання, що потребують негайного розгляду.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд міської ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), міського голови.

Стаття 18. Затвердження порядку денного сесії міської ради.

18.1. Проект порядку денного сесії міської ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів міської ради, присутніх на засіданні.

18.2. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

     18.2.1. прийняття порядку денного за основу. Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради;

     18.2.2. після прийняття проекту порядку денного за основу головуючий ставить на голосування доповнення до проекту порядку денного, а також зміни щодо черговості розгляду питань;

18.2.3. внесення до порядку денного депутатських запитів, поданих згідно частини 67.3 статті 67 даного Регламенту. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов’язковому порядку;

     18.2.4. затвердження порядку денного в цілому. Порядок денний вважається прийнятим в цілому, якщо за це проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів міської ради.

18.3. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії міської ради не включено, воно вважається відхиленим.

18.4. Міська рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії міської ради на наступну сесію міської ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

18.5. Якщо за внесення на розгляд відкладеного питання рішення не прийнято, питання вважається знятим з розгляду як непідготовлене.

Стаття 19. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

19.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується міською радою не пізніше  15  грудня  поточного  року  та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

19.2. З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, міська рада покладає ці повноваження на постійну комісію міської ради  з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення (далі – відповідальна постійна комісія).

19.3. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

19.4. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

19.5. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до міської ради подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

19.6. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до Державної служби з питань регуляторної політики для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

19.7. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, пропозиції уповноваженого органу одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

19.8. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта міською радою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

19.9. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія міської ради з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення (відповідальна постійна комісія) забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно  до вимог Закону.

19.10. Голова постійної комісії міської ради, зазначеної в пункті 19.9 цієї статті, доповідає на пленарному засідання міської ради, про представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Глава 2. Проведення пленарного засідання міської ради.

Стаття 20. Відкриття та ведення пленарного засідання.

    20.1. Пленарні засідання міської ради відкриває, веде і закриває міський голова або особа, визначена законодавством України. Засідання міської ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів міської ради від загального складу міської ради.

 20.2. На початку першого засідання головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів, що прибули на сесію.

    20.3. За наявності кворуму головуючий оголошує сесію відкритою.

20.4. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ведення пленарного засідання міської ради доручається міським головою (за відсутності міського голови чи особи, яка тимчасово виконує його обов’язки – особою, визначеною депутатами у порядку прийняття рішень з процедурних питань) іншій особі, зазначеній у пункті 20.1. цієї статті.

Стаття 21. Реєстрація депутатів на пленарному засіданні міської ради.

21.1. На початку кожного пленарного засідання міської ради проводиться поіменна реєстрація депутатів міської ради. Комісія з питань забезпечення законності і правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення контролює поіменну реєстрацію депутатів і доповідає про її результати міському голові, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

21.2. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання міської ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів міської ради, головуючий на пленарному засіданні міської ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання міської ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання міської ради.

21.3. У разі неможливості прийняти участь у засіданні сесії депутат міської ради має сповістити про це завчасно міського голову або секретаря міської ради.

21.4. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні міської ради на вимогу депутатів міської ради проводить перевірку кількості депутатів міської ради, присутніх на пленарному засіданні міської ради, визначення кворуму. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні міської ради необхідної кількості депутатів міської ради, головуючий на пленарному засіданні міської ради відкладає пленарне засідання міської ради або закриває його.

21.5. У випадках, коли депутат прибуває на пленарне засідання із запізненням чи залишає пленарне засідання до його завершення,  головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє про це раду. Даний факт відображається в стенограмі та враховується лічильною комісією під час підрахунку голосів.

Стаття 22. Повноваження головуючого на пленарному засіданні міської ради.

22.1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

22.1.1. відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання міської ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях міської ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі.

22.1.2. виносить на обговорення проекти рішень міської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу міської ради;

22.1.3. організовує розгляд питань;

22.1.4. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

22.1.5. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

22.1.6. створює рівні можливості депутатам міської ради для участі в обговоренні питань;

22.1.7. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

22.1.8. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні міської ради;

22.1.9. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання міської ради (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими);

22.1.10. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні міської ради;

22.1.11. має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні міської ради;

22.1.12. до початку розгляду питань порядку денного робить повідомлення депутатам міської ради (в окремих випадках такі повідомлення головуючий може робити і в ході пленарнрго засідання міської ради, як правило, не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування);

22.1.13. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

22.2. Під час пленарного засідання міської ради головуючий на пленарному засіданні міської ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком, передбачених Регламентом.

Стаття 23. Секретар пленарного засідання.

23.1. За пропозицією головуючого або депутатів міської ради на кожному пленарному засіданні міської ради більшістю голосів депутатів міської ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, відкритим голосуванням з числа депутатів міської ради обирається секретар пленарного засідання.

23.2. Секретар пленарного засідання надає допомогу головуючому у проведенні сесії: проводить запис бажаючих виступити, веде протокол сесії, реєстрацію листів, скарг, заяв, пропозицій, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні міської ради звернення депутатів міської ради, подані у письмовій формі, а також здійснює підрахунок голосів депутатів під час голосування і прийняття рішень міської ради.

Стаття 24. Лічильна комісія.

24.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомого бюлетенів, а також у випадках, передбачених пунктом 39.1. статті 39 Регламенту, на кожному пленарному засіданні, на якому виникає необхідність проведення таємного голосування або здійснення підрахунку голосів за допомогою лічильної комісії.

24.2. Лічильна комісія обирається міською радою з числа депутатів міської ради на підставі пропорційного представництва від різних парій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

24.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

24.4. До складу лічильної комісії не може входити депутат міської ради, щодо якого:

24.4.1. поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

24.4.2. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

24.4.3. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

24.4.4. депутати міської ради,  кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 25. Порядок розгляду питань порядку денного сесії.

25.1. Головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії міської ради. Головуючий повідомляє назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

25.2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради за рішенням міської ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається в порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 26. Порядок надання слова.

26.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

26.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

26.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні міської ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції – зазначає ї її назву.

26.4. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання міської ради в межах часу, передбаченого статтею 27 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата міської ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про прехід до розгляду цього питання.

26.5. Черговість виступів формується в порядку надходження заяв на виступ. Інформація про черговість виступів здійснюється письмово головуючим або секретарем пленарного засідання.

Запис на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

26.6. За усним зверненням депутата міської ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

26.6.1. з мотивів голосування;

26.6.2. для оголошення процедурного питання;

26.6.3. для репліки;

26.6.4. для застережень

26.7. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

Стаття 27. Визначення часу для виступів на сесії міської ради.

27.1. Для доповіді надається до 15 хвилин,  для співдоповіді – до 10 хвилин.

27.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також  на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

27.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді.Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам міської ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат міської ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні міської ради.

27.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

27.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проектів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 5 хвилин.

27.6.  Для виступів у розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

27.7. Для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 1 хвилина.

27.8. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

27.9. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 28. Право депутата на виступ.

28.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні міської ради не може виступати без дозволу головуючого.

28.2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні міської ради, за погодженням з міською радою, може визначити іншу черговісить виступаючих.

28.3. Депутат міської ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата міської ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

28.4. Особа може виступати на пленарному засіданні міської ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

Стаття 29. Порядок розгляду та обговорення питання.

29.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

29.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні міської ради, як правило, включають:

29.2.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

29.2.2. співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

29.2.3. виступи депутатів міської ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів міської ради разом з висновком відповідної комісії;

29.2.4. внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

29.2.5. виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів міської ради згідно з поданням комісії;

29.2.6. виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

29.2.7. виступи депутатів міської ради;

29.2.8. оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

29.2.9. внесеня депутатами міської ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тим, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

29.2.10. заключне слово співдоповідачів і доповідача;

29.2.11. уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

29.2.12. виступ депутата міської ради – ініціатора внесення пропозиції, з підстав, передбачених пунктом 26.6 статті 26 Регламенту міської ради;

29.2.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

29.2.14. виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні міської ради думки депутатської фракції чи групи;

29.2.15. виступити депутатів ради з мотивів голосування.

29.3. Окрема думка депутата міської ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії міської ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома міської ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії міської ради, яких вона стосується.

Стаття 30. Закінчення обговорення питання.

30.1.Тексти виступів депутатів міської ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретарю сесії ради одразу ж після закінчення пленарного засідання міської ради.

30.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про припинення обговорення.

Глава 3. Порядок прийняття рішень.

Стаття 31. Загальні положення порядку голосування.

31.1. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього, як правило, не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Після закінчення часу для обговорення питання головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування.

31.2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує початок голосування та вид голосування, якщо з приводу процедури голосування є спеціальні вимоги або якщо від депутатів надійшли пропозиції щодо зміни виду голосування.

Стаття 32. Черговість голосування альтернативних проектів рішень, пропозицій та поправок.

32.1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проети цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

32.2. Відхилені міською радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 33. Вимоги до процедури голосування.

33.1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

33.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд міської ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

33.3. Голосування здійснюється депутатами міської ради особисто в залі засідань міської ради або у відведеному для таємного голосування місці.

33.4. Депутат, міський глова бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

33.5. При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати міської ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно – правовий акт, що виноситься на голосування.

33.6. Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами міської ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань забезпечення законності та правопорядку депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення.

33.7. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні міської ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

33.8. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

33.9. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 34. Загальні вимоги до рішення міської ради.

34.1. Рішення міської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні міської ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо жоден з депутатів міської ради не заперечує на пленарному засіданні міської ради проти прийняття рішення без обговорення.

34.2. Рішення міської ради (крім рішень з процедурних питань) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради. Питання, для прийняття яких необхідна інша кількість голосів, визначаються законодавством та цим Регламентом.

34.3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання міської ради.

34.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 35. Рішення міської ради з процедурних питань.

35.1. Рішення міської ради з процедурних питань приймаються більшістю глосів депутатів міської ради, зареєстрованих на пленарному засіданні міської ради.

35.2. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні міської ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

35.3. Процедурні питанні не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається міською радою більшістю голосів депутатів міської ради від загального складу міської ради.

Стаття 36. Протокол сесії.

36.1. Засідання сесій міської ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар міської ради.

36.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання міської ради, зокрема (але не виключно):

36.2.1. відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання міської ради;

36.2.2. кількість депутатів міської ради, зареєстрованих на пленарному засідання міської ради;

36.2.3. питання порядку денного пленарного засідання міської ради;

36.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні міської ради і виступаючих;

36.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

36.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, а у разі його відсутності – секретарем міської ради, а у випадку, передбаченому пунктом 15.7 статті 15 Регламенту, – депутатом міської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

36.4. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті міською радою, результати відкритого поіменного голосування, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, стенограма, список присутніх і відсутніх на сесії депутатів.

36.5. Протоколи сесії міської ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 37. Зберігання протоколів засідання міської ради

    37.1. Протокол засідання міської ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення радою.

    37.2. Протоколи засідань міської ради зберігаються протягом усього скликання ради у секретаря міської ради і передаються до архіву з початком роботи ради нового скли­кання.

    37.3. Протокол закритого засідання міської ради зберігається у порядку встановленому для документів з обмеженим доступом.

    37.4. Депутати міської ради забезпечуються витягами з протоколу засідань міської ради за їх особистими заявами.

    37.5. Протоколи засідань міської ради надаються депутатам міської ради для оз­найомлення за їх зверненням. Депутатські фракції, за їх письмовим зверненням, забезпечуються копіями протоколів засідань міської ради.

    37.6. Матеріали засідання міської ради надаються для ознайомлення за дорученням секретаря міської ради відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Стаття 38. Відкрите поіменне голосування.

38.1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16  частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

38.2. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів міської ради головою лічильної комісії на пленарному засіданні в порядку, визначеному алфавітним списком, після чого підписаний листок опитування передається головуючому на сесії для оголошення результатів.

38.3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

38.4. Результати поіменного голосування розміщуються в день голосування на офіційному веб-сайті Ічнянської міської ради і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

38.4. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради. 

Стаття 39. Загальні положення про таємне голосування.

39.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

39.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє секретар міської ради за дорученням міського голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання міської ради.

39.3. До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря міської ради включаються всі депутати міської ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається міською радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

39.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

39.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається лічильна комісія. Порядок обрання лічильної комісії визначений статтею 24 Регламенту.

39.6. Протоколи лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться міською радою до відома та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання міської ради.

39.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом міської ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 40. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

40.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

40.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло, тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

40.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів міської ради, покладається на секретаря міської ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає міський голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання міської ради. У випадку проведення першого засідання міської ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом міської ради за дорученням лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

40.4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються голові лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів міської ради.

40.5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні міської ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються апаратом міської ради під контролем уповноваженого представника (представників) лічильної комісії.

40.6. Недійсними вважаються бюлетені:

40.6.1. невстановленого зразка;

40.6.2. в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

40.6.3. у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

40.6.4. з яких не можливо з’ясувати волевиявлення депутата міської ради;

40.6.5. до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

40.7. Якщо у скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразку, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 41. Процедура таємного голосування.

41.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів міської ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність місця для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

41.2. Бюлетені видаються біля кімнати для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

41.3. Кожному депутату міської ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

41.4. Голосування проводиться у кімнаті для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки проти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді).

 При обранні секретаря міської ради у кімнаті для таємного голосування депутат робить у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або інше. У разі, коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кімнати для таємного голосування.

41.5. Депутат користується правом одного голосу.

41.6.  Депутат, який присутній на сесії, але не бажає одержувати бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що утримався.

Статт 42. Повторне таємне голосування.

42.1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів міської ради від загального складу міської ради, голосування визначається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

42.2. Якщо до бюлетеня внесено кілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

42.3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 43. Підведення підсумків таємного голосування.

43.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється лічильною комісією відкрито.

43.2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, які підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні міської ради.

43.3. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні міської ради, відповідає на запитання депутатів міської ради.

Стаття 44. Наслідки порушення порядку таємного голосування.

44.1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошується лічильною комісією недійсними.

44.2. Про порушення лічильна комісія доповідає міській раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням міської ради проводиться повторне голосування.

Глава 4. Набрання чинності рішеннями міської ради.

Внесення змін та доповнень, скасування рішень міської ради.

Стаття 45. Набрання чинності рішеннями міської ради.

45.1. Рішення міської ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

45.2. Рішення міської ради нормативно – правового характеру та регуляторні акти міської ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, у порядку затвердженому міською радою.

45.3. Рішення міської ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у газеті «Трудова слава» та на офіційному веб-сайті міської ради за адресою: http://ichnya.cg.gov.ua.

45.4. За рішенням міської ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Трудова слава» може бути оприлюднений лише текст самого рішення (без додатків).  У такому випадку  у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

 Стаття 46. Внесення змін до рішень міської ради.

46.1. За мотивованим поданням міського голови, секретаря міської ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, міська рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення міської ради.

46.2. Міська рада може змінти та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених пунктом 46.3 статті 46 Регламенту.

46.3. Міська рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення міської ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені міською радою після їх виконання.

46.4. Профільна постійна комісія міської ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих міською радою рішень.

46.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення міської ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

46.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення міської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 47. Скасування рішень міської ради.

47.1. За мотивованим поданням міського голови, секретаря міської ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, міська рада може скасувати раніше прийняте рішення міської ради.

47.2. Міська рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених пунктом 47.3 статті 47 Регламенту.

47.3. Міська рада не може скасовувати свої раніше ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

47.4. Профільна постійна комісія міської ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих міською радою рішень.

47.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення міської ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

47.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення міської ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Глава 5. Питання дисципліни та етики

Стаття 48. Дисципліна та етика на сесіях міської ради.

48.1. На пленарному засіданні міської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні міської ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нерегування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні міської ради.

48.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні міської ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання міської ради.

48.3. Під час пленарного засідання міської ради депутати міської ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які першкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

48.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

48.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ  ТА ОРГАНИ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1.  Міський голова, секретар міської ради.

Саття 49.  Правові засади статусу і діяльності міського голови, секретаря міської ради.

 1. Повноваження міського голови, секретаря міської ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 2. Міський голова, секретар міської ради працюють у міській раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно – фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 50.  Міський голова.

50.1. Міський голова є головною посадовою особою Ічнянської міської об’єднаної територіальної громади.

50.2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

50.3. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

50.4. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

50.5. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

50.6. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

 50.7. Повноваження міського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

50.8. Повноваження новообраного міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

50.9. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частини першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

50.10. У разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради,  крім випадків дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

50.11. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

50.12. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідки звільнення його з посади.

50.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного міського голови.

50.14. Міський голова:

50.14.1. забезпечує здійснення у межах надання законом повноважень органів виконавчої влади на території Ічнянської міської ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

50.14.2. організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу міської ради та її виконавчого комітету;

50.14.3. підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

50.14.4. вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

50.14.5. вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

50.14.6. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

50.14.7. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

50.14.8. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

50.14.9. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

50.14.10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської ради, крім керівників дошкільних, загальноосвітнії та позпшкільних навчальних закладів;

50.14.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

50.14.12. вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

50.14.13. вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

50.14.14. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради її виконавчого комітету;

50.14.15. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

50.14.16. представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

50.14.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;

50.14.18. укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;

50.14.19. веде особистий прийом громадян;

50.14.20. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян  та їх об’єднань;

50.14.21. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

50.14.22.  здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

50.14.23. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

50.15. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

50.16. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Ічнянською міською теририторіальною  громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

50.17. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

50.18. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед теририторіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

50.19. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 51. Секретар міської ради.

51.1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

51.2. Секретар міської ради обирається міською радою з числа її депутатів на строк  повноважень міської ради за пропозицією міського голови.

51.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд міської ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

51.3.1. на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

51.3.2. міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським головою;

51.3.3. протягом тридцяти днів з дня  відкриття  першої  сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря міської ради;

51.3.4. на  наступній  черговій  сесії  після  виникнення вакансії секретаря міської ради  у  зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

51.3.5. посада секретаря міської ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

51.4. У разі якщо міська рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури  секретаря  ради вносить міський голова.

51.5. Секретар міської ради:

51.5.1. у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  здійснює  повноваження  міського голови;

51.5.2. скликає  сесії  ради  у  випадках,  передбачених  частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

51.5.3. веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

51.5.4. організує підготовку сесій міської ради,  питань,  що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

51.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності;

51.5.6. за  дорученням  міського  голови координує діяльність постійних  та  інших  комісій  міської ради,  дає  їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

51.5.7. сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

51.5.8. організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення  заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

51.5.9. забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

51.5.10. вирішує  за  дорученням  міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з  діяльністю міської ради та її органів.

51.6. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.       

Глава 2. Постійні комісії міської ради

Стаття 52. Загальні умови створення постійних комісй міської ради.

52.1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради.

52.2. Постійні комісії міської ради обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією.

Перелік постійних комісій, кількісний і персональний склад постійних комісій міської ради затверджується рішенням міської ради, більшістю голосів від загального складу ради.

52.3. До складу постійних комісій міської ради не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

52.4. Депутат міської ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

52.5. Персональний склад постійних комісій формується за принципом пропорційного представництва депутатів в постійних комісіях з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

52.6. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

52.7. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

52.8. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською  радою, готують висновки з цих питань.

52.9. Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею.

52.10. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій міської ради визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

Стаття 53. Організація роботи постійної комісії міської ради.

53.1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

53.2. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

53.3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

53.4. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

53.5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

53.6. Висновки, рекомендації та протоколи засідань постійних комісій міської ради зберігаються весь термін діяльності міської ради відповідного скликання, а потім передаються до архіву. Діловодство постійних комісій міської ради забезпечують їх голови та секретар.

53.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішеннь міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

53.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням міської ради, її голови, секретаря міської  ради розглядатися постійними комісіями спільно.

     Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

    53.9. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Глава 3. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 54. Правовий статус тимчасових контрольних комісій міської ради

54.1. Для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, з числа депутатів можуть створюватись тимчасові контрольні комісії міської ради.

54.2. У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

54.3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

54.4. Тимчасова контрольна комісія міської ради при здійсненні контролю з визначеного міською радою питання може залучати для участі в її роботі спеціалістів по цьому питанню, експертів та інших необхідних осіб.

54.5. Засідання тимчасових контрольних комісій міської ради проводяться, як правило, закриті. Члени комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 55. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

55.1. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії міської ради представляють міській раді звіти про свою роботу і вносять відповідні пропозиції, проекти рішень на розгляд ради.

55.2. Міська рада приймає рішення щодо завершення роботи тимчасової контрольної комісії міської ради або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

55.3. Повноваження тимчасової контрольної комісії міської ради вважаються  припиненими у разі:

55.3.1. прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

55.3.2. припинення повноважень міської ради, яка створила цю комісію.

Глава 4. Комісії при міській раді та виконавчому комітеті

Стаття 56. Утворення комісій при міській раді та виконавчому комітеті

56.1. За пропозицією міського голови утворюються комісії при міській раді.                               

     Рішення приймаються відкритим голосуванням.

     Протягом скликання за пропозицією міського голови міська рада може змінювати склад комісій при міській раді.

56.2. За пропозицією міського голови утворюються комісії при виконавчому комітеті міської ради у складі голови комісії, заступника, секретаря та членів комісії.

     Рішення приймаються відкритим голосуванням.

     Протягом скликання за пропозицією міського голови міська рада може змінювати склад комісій при виконавчому комітеті.

Глава  5.  Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 57.  Виконавчий комітет міської ради.

57.1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень.

57.2. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

57.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою.

57.4.  Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

57.5.  Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, інших осіб. Міська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.

57.6. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради, староста (старости).

57.7. Очолює виконавчий комітет міської ради – міський голова.

57.8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

57.9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.

57.10. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідними органам виконавчої влади.

57.11. До складу виконавчого комітету міської не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

Стаття 58. Повноваження виконавчого комітету міської ради.

    58.1. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

    58.2. Виконавчий комітет міської ради:

    58.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

     58.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших  виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Ічнянської міської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

    58.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

    58.3. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу міської ради.

Стаття 59. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.

59.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

59.2. Засідання виконавчого комітету міської ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

59.3. Засідання виконавчого комітету міської ради є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 60. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради.

    60.1. Міська рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.

60.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів міської ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

60.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і  міському голові.

60.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

60.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради затверджуються міської радою.

РОЗДІЛ ІV. ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ.

 ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

         Глава 1. Депутат міської ради

Стаття 61. Правові засади діяльності депутатів міської ради.

61.1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, рішеннями міської ради, цим Регламентом.

61.2. Депутат міської ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до міської ради на основі загального,  рівного і  прямого  виборчого  права  шляхом  таємного голосування на строк встановлений Конституцією України.

61.3. Повноваження депутатів міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії міської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Міська рада невідкладно інформує відповідну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

61.4. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради, її виконавчих органів, несе обов'язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

61.5. У разі коли депутат міської ради достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням Ічнянської міської виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії (виборчого блоку місцевих організацій політичних партій).

     У такому випадку повноваження новообраного депутата міської ради починаються з моменту заслуховування, на черговому після обрання депутата міської ради пленарному засіданні міської ради, відповідного повідомлення міської виборчої комісії.

61.6. Після визнання повноважень кожному депутату видається депутатське посвідчення за підписом голови міської ради та нагрудний знак «Депутат міської ради».

61.7. Депутат зобов’язаний дотримуватись Рег­ламенту міської ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів, брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях міської ради допускається лише з поважних причин.

В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це міського голову або секретаря міської ради.

61.8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

61.9. Комісія з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення періодично дає довідку на пленарному засіданні  про участь депутатів міської ради в роботі постійних комісій в міжсесійний період. Голови постійних комісій особисто відповідають за надання відомостей про діяльність депутатів в постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах міської ради.

61.10. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданням сесій міської ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

61.11. Депутат має право звернутися із запитом до керівників міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста, а також до виконавчого комітету з питань, віднесених до відання ради.

61.12. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії міської ради у строки і в порядку, встановлені міською радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.

61.13. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міської радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міської радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

61.14. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у міській раді, та робити виписки і копіювання цих документів.

61.15. Міська рада заслуховує повідомлення депутатів міської ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень міської ради та її органів. З цього питання може проводитись обговорення. За результатами заслуховування міська рада приймає рішення.

61.16. Депутат міської ради – як представник інтересів територіальної громади міста виконує свої обов'язки відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».    

  Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 62. Депутатські групи.

62.1. Для спільної роботи із здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

    62.2. Депутати об`єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

  62.3. Членство депутата місцевої ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Стаття 63. Порядок утворення депутатських груп

63.1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів міської ради.

63.2. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу і письмово повідомляють міського голову про її створення, склад, мету та завдання, осіб, які уповноважені представляти групу.

Про створення депутатських груп інформуються депутати міської ради.

     63.3.  Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

63.4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

63.5.Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

     63.6. Діяльність депутатських груп припиняється:

 •  в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом, кількість депутатів;
 •  при прийнятті депутатською групою рішення про її розпуск;
 •  після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу,  або строку повноважень міської ради.    

Стаття 64. Депутатські фракції

64.1. Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради.        

64.2. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

64.3. Депутатська фракція повинна письмово повідомити міського голову про своє створення, склад, мету та завдання фракції, осіб, уповноважених представляти фракцію.

64.4. Головуючий на пленарному засіданні міської ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

64.5. Принципи функціонування депутатських фракцій не можуть суперечити основним принципам депутатської діяльності і місцевого самоврядування.

    Депутатську фракцію очолює її керівник (уповноважений представник), що визначається з числа депутатів. 

Стаття 65. Права депутатських груп, фракцій.

65.1. Депутатські групи, фракції мають право:

   а) на пропорційне представництво у постійних і тимчасових комісіях міської ради;

   б) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

   в)  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

   г)  на об'єднання зусиль з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

   д) на здійснення інших прав, передбачених законами України.

    Жодна депутатська фракція, група або депутат не має права виступати від імені всього населення міста і міської ради у цілому.
Глава 3. Форми реалізації повноважень депутатів.

Стаття 66. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання  та депутатського звернення.

66.1. Депутати міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

66.2. Депутатський запит – це підтримана міською радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради  і  її  органів,  міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на території міської ради з питань, які віднесені до відання міської ради.

66.3. Депутатське  запитання – це  засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії міської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

66.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходи чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

     Порядок розгляду депутатського звернення визначається статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 67. Порядок подання та розгляд депутатського запиту.

67.1. Депутатський запит може бути внесений  депутатом  міської ради  або  групою депутатів міської ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій чи  усній  формі. 

67.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні міської ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

67.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

67.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, і’мя, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання.

67.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткого обґрунтування необхідності такого запиту.

67.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, секретар міської ради готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється міським головою на розгляд постійної комісії міської ради.

67.7. По кожному депутатському запиту міська рада приймає рішення.

67.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні міської ради.

67.9. Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата міської.

Стаття 68. Відповідь на депутатський запит.

68.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит,  зобов'язані  у  встановлений  міською радою строк  надати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  міської ради. 

68.2. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово  повідомити  міській раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту. 

68.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата розглядається на пленарному засіданні ради.

68.4. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше  1/4  від зареєстрованих на пленарному засіданні міської ради депутатів  міської  ради.

68.5. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення міською радою відповіді на  депутатський запит.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому пленарному засіданні міської ради. 

Сатт 69. Звіти депутата міської ради перед виборцями та зустрічі з ними

69.1.  Депутат міської  ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Порядок, форма та строки проведення звітів депутатів міськоїради перед виборцями визначаються самими депутатами міської ради.

69.2. Звіт депутата міської ради повинен містити відомості про його діяльність у міській раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті міською радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про їх особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень міської ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

69.3. Місцеві органи виконавчої влади,  органи  місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і  організацій державної і комунальної форм власності зобов'язані сприяти депутатам міської ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату міської ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані з проведенням його  звіту  (зустрічі)  перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню  виборців про час і місце його (її) проведення.

  69.4.Рішення з  питань  організації  звітів  (зустрічей)  депутата  з виборцями приймається  на засіданні міської  ради.

    69.5. Депутат міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених  виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення,  дані  депутатові  у  зв'язку  з його  депутатською діяльністю.

    69.6. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Стаття 70.  Доручення виборців

   70.1. Виборці можуть давати своєму депутатові міської ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб мешканців відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.

   70.2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання міської ради та виконавчого комітету міської ради.

   70.3. Доручення  виборців  депутатові  міської  ради  має  бути підтримане більшістю учасників зборів.

   70.4. Порядок розгляду доручень виборців депутатом міської ради визначається статтею 17 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Розділ V. ПРИПИНЕННЯ   ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 71.  Дострокове припинення повноважень депутата міської ради

    71.1. Повноваження депутата Ічнянської міської ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

     1) його відкликання виборцями  у  встановленому  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;

      3) припинення   його   громадянства України  або  виїзду  на постійне проживання за межі України;

     4) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

     5) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 

     6) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

     7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його  засуджено  до позбавлення  волі, або набрання законної сили рішенням   суду,  яким  його  притягнуто  до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю,   що   пов’язані  з  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування;

     8) його смерті.

   71.2. Повноваження депутата Ічнянської міської ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку: 

     1) з набранням законної сили обвинувальним вироком  суду,  за  яким  його  засуджено до покарання,  не пов'язаного з позбавленням волі; 

     2) з особистою заявою депутата міської  ради  про  складення ним депутатських повноважень. 

   71.3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата міської ради вирішуються судом.

    71.4. У   разі  дострокового  припинення  повноважень  депутата міської ради  вибори  чи  заміщення  депутата,  який  достроково припинив   повноваження,  проводяться  відповідно  до  закону  про місцеві вибори. 

Стаття 72.  Підстави для відкликання депутата міської ради за народною ініціативою.

72.1. Підставами для   відкликання   виборцями  обраного  ними депутата міської ради можуть бути: 
   1) порушення  депутатом  міської  ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом;

     2)  пропуск  депутатом  міської  ради  протягом  року більше половини  пленарних  засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі;

     3)  невідповідність  практичної  діяльності депутата місцевої ради  основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

   71.2. Порядок відкликання депутата  міської  ради за народною ініціативою визначається статтями 38 – 48 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». 

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень міського голови.

73.1. Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

73.1.1. його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

73.1.2. припинення його громадянства;

73.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

73.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

73.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

73.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

73.1.7. його смерті.

73.2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України  «Про військово-цивільні адміністрації».

73.3. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої статті 79 «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

73.4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

73.5. Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами 6 – 10 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

73.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 20 осіб для відкликання сільського голови;

2) 30 осіб для відкликання селищного голови;

3) 50 осіб для відкликання міського голови міст районного значення;

4) 200 осіб для відкликання міського голови міст обласного значення;

5) 400 осіб для відкликання міського голови міст Києва та Севастополя.

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання:

1) сільського, селищного голови - не менше 10 осіб;

2) міського голови міста районного значення - не менше 20 осіб;

3) міського голови міста обласного значення - не менше 50 осіб;

4) міського голови міст Києва та Севастополя - не менше 75 осіб.

    73.7. На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

    73.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання:

1) сільського, селищного голови – протягом десяти днів;

2) міського голови міста районного значення – протягом двадцяти днів;

3) міського голови міста обласного значення, міст Києва та Севастополя – протягом тридцяти днів.

73.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання:

1) сільського, селищного голови – протягом десяти днів з дня їх отримання;

2) міського голови міст районного значення – протягом двадцяти днів з дня їх отримання;

3) міського голови міст обласного значення – протягом тридцяти днів з дня їх отримання;

4) міського голови міст Києва та Севастополя – протягом тридцяти п’яти днів з дня їх отримання.

73.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою міського голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії міською радою більшістю голосів від її складу.

73.11. У разі прийняття міською радою рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою або у разі подання до міської ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду міського голови, про відкликання міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

73.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

73.13. У разі дострокового припинення повноважень міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

73.14. Повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

73.14.1.  з підстав, зазначених у пунктах 1256 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

73.14.2. з підстав, зазначених у пунктах 3, 3-1 частини першої статті79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня, наступного за днем одержання міською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення міської ради;

73.14.3. з підстав, зазначених в абзаці першому частини другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або міською радою рішення про дострокове припинення повноважень;

73.14.4. з підстав, зазначених в абзаці другому частини другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня набрання чинності актом Президента України про утворення відповідної військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

73.14.5. у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

73.14.5. у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття міською радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Стаття 74.  Припинення повноважень секретаря міської ради

     74.1. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря Ічнянської міської ради вноситься на розгляд міської ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу міської ради або міським головою.

74.2. Рішення про звільнення з посади секретаря Ічнянської міської ради приймається міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Стаття 75.  Дострокове припинення повноважень міської  ради

    75.1. Повноваження міської ради можуть бути припинені достроково у випадках:

 1. якщо міська рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
 2. якщо сесії міської ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» або міська рада не вирішує питань, віднесених до її відання.
 3. передбачених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

     75.2. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міської ради визначається Законом про місцеві референдуми.

     75.3. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на території Ічнянської міської територіальної громади і мають право голосу.

     75.4. За наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення суду про визнання актів міської ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватись перед Верховною Радою України міським головою.

    75.5. У разі дострокового припинення повноважень міської ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міської ради. Порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про вибори.

    75.6. Міська рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень, а також міська рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про призначення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 76. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

    76.1. У випадку прийняття законодавчих актів, у результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

    76.2. Змiни та доповнення до Регламенту приймаються до розгляду міською радою з iнiцiативи міського голови, секретаря ради та постiйних комiсiй ради, а такoж за вимoгoю бiльшості від загального складу ради.

    76.3. Регламент, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

    76.4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту підлягають обов'язковому розгляду постійною комісією міської ради  чи спеціально створеною міською радою робочою групою.

    76.5. Регламент діє до моменту прийняття рішення ради про затвердження нового регламенту.

Стаття 77. Одноразові відхилення від норм Регламенту

    77.1. Відхилення від положень Регламенту, як правило,  не допускаються.

    77.2. Одноразові відхилення від положень Регламенту можливі тільки при розгляді процедурних і організаційних питань роботи міської ради.

    77.3. Рішення про одноразове відхилення від норм Регламенту приймається більшістю присутніх на засіданні міської ради депутатів.

Стаття 78 . Контроль за дотриманням норм Регламенту

78.1. Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію міської ради з питань забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та соціального захисту населення.

Секретар міської ради                                                              В.Г.Колос