ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Відповідно до ч. 1 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон) повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених ст. 42 цього Закону.

Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень міської ради та її виконавчого комітету на території міста Ічня (далі – міста), додержання Конституції України, законів України, виконавчих актів Президента України та вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста.

Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Організує в межах визначених Законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів.

Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчими органами.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях.

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет міста та звіти про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, структурних підрозділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

Представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

Укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

Веде особистий прийом громадян.