ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               рішення виконавчого комітету

Ічнянської міської ради № 176

від “17” грудня 2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи виконавчого комітету Ічнянської міської ради

1. Загальні положення

 1. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі - Закон) виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради.
 2. Виконавчий комітет міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою.
 4. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 5. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступника міського голови по виконавчій роботі, керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 6. До складу виконавчого комітету міської ради за посадою входить секретар міської ради.
 7. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова. На засіданнях виконавчого комітету міської ради функції секретаря виконує керуюча справами виконкому.
 8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.
 9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом для міського голови.

10.Виконавчий комітет міської  ради є  підзвітним і підконтрольним  міській  раді, а з  питань

здійснення  ним  повноважень   органів   виконавчої   влади –  також   підконтрольний

відповідним  органам  виконавчої  влади.

11. До  складу  виконавчого комітету  міської  ради  не  можуть  входити  депутати   міської

ради, крім секретаря міської ради. 

2. Повноваження виконавчого комітету міської ради

1. Повноваження виконавчого комітету, порядок його діяльності визначаються Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також Регламентом

роботи міської ради та цим Регламентом.

2. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів

ради.

3. Виконавчий комітет міської ради:

- попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, міського бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади;

- заслуховує звіти керівників про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3. План роботи виконавчого комітету

1. Виконавчий комітет міської ради організовує свою роботу на основі плану роботи. План роботи виконавчого комітету затверджується на засіданні виконавчого комітету поквартально.

2.  План роботи виконавчого комітету включає:

 • календар його засідань і основні питання для обговорення,
 • організаційно-масові заходи,
 • перелік рішень, що розглядатимуться в порядку контролю і перевірки виконання.

3. Міський голова на основі аналізу виконання плану соціально-економічного і культурного розвитку, стану справ у галузях і реальної ситуації, що склалась, вносить пропозиції щодо питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету.

Перелік питань, рішень, що розглядатимуться в порядку контролю, складається керуючою справами виконавчого комітету після погодження із міським головою.

4. Організація роботи виконавчого комітету міської ради

1.Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

2. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його  відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови по виконавчій роботі в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

3. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з порядком денним та проектами рішень здійснює керуюча справами виконавчого комітету не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

4. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючу справами виконавчого комітету міської ради.

5.  Порядок денний засідання виконкому

1. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуюча справами виконавчого комітету за узгодженням міського голови, відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

2. Включення питань до порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом голосування, більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

6. Підготовка проектів рішень


1. Проекти рішень виконавчого комітету розробляються на виконання Законів України,   Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів  України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови Ічнянської обласної державної  адміністрації, міського голови, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на  засідання

виконавчого комітету покладається на керуючу справами виконавчого комітету та посадових осіб міської ради, які готують проекти рішень.
3. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради та необхідні документи передбачені законодавством, що планується  винести на розгляд виконкому, подаються виконавцями керуючій справами виконавчого  комітету міської ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 3 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, якщо інші строки не установлені чинним законодавством.

4. Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

    У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування та/або мета складення документа.
    У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю.   

7. Прийняття рішень

1.  Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, що мають відповідні реквізити на бланку встановленого зразка: реєстраційні номери, дату, текст рішення, підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження. (Реєстаційні номери – це порядкова нумерація рішень, яка здійснюється в межах календарного року починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття).
2.  Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою. Підрахунок голосів здійснює керуюча справами виконкому.

3. Рішення виконавчого комітету міської ради (Акти нормативно-правового характеру) набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо в них, відповідно до чинного законодавства, не встановлено інший строк введення цих рішень у дію.

4. Рішення виконавчого комітету міської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб – сайті Ічнянської міської ради за адресою: http://ichnya.in.ua та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5. Рішення виконавчого комітету, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

6. Тиражування і розсилку копій рішень виконавцям та зацікавленим організаціям, установам чи громадянам забезпечує керуюча справами виконавчого комітету не пізніш як у десятиденний термін після їх прийняття.

7.  На засіданні виконавчого комітету ведеться протокол, в якому зазначаються:

-  дата, час і місце проведення засідання;

-  прізвище головуючого на засіданні, список членів виконкому присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб;

 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список членів виконкому та запрошених, які виступили під час їх обговорення;
 • документи, які розглянуті на засіданні виконкому;
 • прийняті рішення.

Протокол засідання підписує міський голова. Протоколи засідань виконавчого комітету є офіційними документами, що підтверджують прийняті рішення, і зберігаються в установленому законом порядку.

8. Відміна рішень виконавчого комітету

1.  У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

2. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

3.  Рішення виконавчого комітету міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

9. Організація виконання рішень та здійснення контролю за їх реалізацією

1. Організація виконання актів вищестоящих органів, рішень міської ради, виконавчого комітету, інших службових документів, здійснюється особисто міським головою, секретарем ради та керуючою справами виконкому згідно з розподілом обов’язків.

 2. Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструються в день надходження завідуючою загальним відділом та подаються міському голові, який в резолюції зазначає, виконавця зазначених в акті питань чи пропозицій.

3. Інформації, що надсилаються у вищестоящі органи про виконання рішень і розпоряджень, підписуються міським головою, а в разі його відсутності – заступником міського голови по виконавчій роботі.

4. На кожне рішення чи розпорядження, які підлягають контролю, заступник міського голови, секретар ради та керуюча справами виконкому заповнює контрольну картку, стежить за виконанням, вимагає від безпосередніх виконавців інформації та доповідає міському голові про стан виконання.

5. Інформації про виконання рішень і розпоряджень надсилаються з розрахунком одержання не пізніше зазначеного строку в листах про надання інформації. В інформації обов’язково повинен міститися короткий виклад здійснених заходів, їх наслідків, конкретно вказуватися наявні недоліки, їх винуватці, а також заходи, які передбачається вжити в майбутньому.

10. Порядок проведення нарад та прийому громадян

1. Наради скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови по виконавчій роботі в міру необхідності.

 2. Для участі в нарадах залучаються лише ті працівники, посадові особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Коло запрошених погоджується із міським головою.

3.  Виклик керівників установ та організацій проводиться за дорученням міського голови секретарем ради чи керуючою справами виконкому, завчасно, але не пізніше як за один робочий день до їх проведення.

4. Міський голова, посадові особи міської ради та виконавчого комітету проводять особистий прийом громадян.

11. Звіт про роботу виконавчого комітету

1.  Виконавчий комітет міської ради не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед міською громадою на відкритій зустрічі з громадянами. З доповіддю виступає міський голова.

2.  На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету в будь-який визначений ними термін.

12. Контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

13. Порядок прийняття, внесення змін і доповнень до Регламенту роботи виконавчого комітету Ічнянської міської ради

 1. Регламент, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету, прийнятим на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

2. У випадку прийняття законодавчих актів, у результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з діючим законодавством, на засіданні виконавчого комітету міської ради повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до Регламенту. До прийняття piшення  виконавчого комітету про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

3. Цей регламент є чинним до моменту прийняття рішення виконавчого комітету про затвердження нового регламенту.

 

Керуюча справами виконавчого комітету                     

Ічнянської міської ради